நீங்கள் இந்த ரின் தோஹ்சாகா மேற்கோள்களை விதியிலிருந்து தங்குவீர்கள்