அனிம் ரசிகர்களுக்கான ருர oun னி கென்ஷின் மேற்கோள்களின் இறுதி பட்டியல்