முகன் ரயில் திரைப்படம் 2 352 மில்லியன் டாலர்கள், ஆசிரியர் பணம் செலுத்தப்பட்டது, 19,201