அஹேகாவின் வரலாறு: இது கிழக்கு ஆசிய பெண்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா?