மெக்கா கம்பெனி + க்ரஞ்ச்ரோல் “உயர்நிலைப்பள்ளியின் கடவுள்” கிவ்அவே போட்டி!