அனிம் பதிப்புரிமை சட்டம், மற்றும் டிஜிட்டல் வெளியீட்டாளராக “பாதுகாப்பான” பக்கத்தில் இருப்பது எப்படி