டைட் குபோ ஜுஜுட்சு கைசன் கதாபாத்திரங்களை விமர்சித்தபின் கோபமான ரசிகர் ப்ளீச் மங்காவை தீக்குளிக்கிறார்